Friday, July 20, 2018

Καταγγελία για παραβάσεις του Δήμου Ραφήνας στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Οι φορείς που δραστηριοποιούνται με επίκεντρο -και όχι μόνο- τον δήμο Ραφήνας Πικερμίου

· «Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας»,
· Ανεξάρτητη πρωτοβουλία πολιτών «Δασαμάρι S.O.S.»,
· Κινηματογραφική λέσχη Πικερμίου «Cine Σχολειό»,

όντες μέλη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης Ραφήνας Πικερμίου, μετά τα όσα έλαβαν χώρα στη συνεδρίαση της 21ης Ιουνίου 2018 με θέμα «Γνωμοδότηση επί του Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης του Παραλιακού Μετώπου», προχώρησαν στην καταγγελία της, αλλά και του Δήμου για σειρά παραβάσεων και λαθροχειριών.

Πιο συγκεκριμένα

Καταγγέλεται ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου σχετικά με τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Δ.Ε.Δ.) που διεξήχθη στις 21/6/2018 με θέμα «Γνωμοδότηση επί του Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης του Παραλιακού Μετώπου» και συγκεκριμένα περί:

1/ αντικανονικής διαδικασίας της Δ.Ε.Δ.,
2/ παραποίησης των Πρακτικών αρ. 01/2018 με Αρ.Πρωτ. 8173/26.06.18,
3/ μη ανάρτησης των Πρακτικών αρ. 01/2018 με Αρ.Πρωτ. 8173/26.06.18 στη Διαύγεια.
Επακόλουθο αίτημα ακύρωσης της εν λόγω γνωμοδότησης.

Όπως δηλώνουν και τεκμηριώνουν οι καταγγέλλοντες:
Στα παραπάνω αναφερόμενα Πρακτικά και που μας εστάλησαν από το Δήμο την 6η Ιουλίου 2018 μαζί με σχετικές επιστολές Συλλόγων (επισυνάπτεται e-mail και πρακτικά) αναφέρεται: «Κι αφού οι ενδιαφερόμενοι παριστάμενα μέλη-ομιλητές της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης είχαν λάβει το λόγο κι είχαν καταθέσει τις απόψεις τους, ο πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε σε καταμέτρηση των θετικών και αρνητικών τοποθετήσεων. Το αποτέλεσμα αυτής της καταμέτρησης ήταν είκοσι δύο (22) θετικές ψήφοι και τρείς (3) αρνητικές ψήφοι»

Καταγγέλλουμε τα παρακάτω:

(α) Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δεν πραγματοποιήθηκε καμία καταμέτρηση και δεν ανακοινώθηκε κανένα αποτέλεσμα ψηφοφορίας. Αντίθετα, τόσο ο πρόεδρος της Δ.Ε.Δ. κ. Μπουρνούς,  όσο και ο Γενικός Γραμματέας κ. Πιστικίδης δηλώσαν σαφώς ότι στόχος της συνεδρίασης ήταν η συλλογή απόψεων και παρατηρήσεων προκειμένου αυτές να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση του οριστικού Επιχειρηματικού Σχεδίου. Η καταμέτρηση αρνητικών και θετικών τοποθετήσεων σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την ψηφοφορία ούτε ισοδυναμεί με αυτή, πολύ δε περισσότερο σε χρόνο μεταγενέστερο  της συνεδρίασης δεν αποτελεί ψηφοφορία διότι: 1/ Η ψήφος πρέπει να είναι μια σαφής δήλωση του ψηφίσαντος (ναι/όχι/λευκό) και όχι αποτέλεσμα της υποκειμενικής αξιολόγησης μιας τοποθέτησης.

(β) Ακόμη και οι λιγοστές γνωμοδοτήσεις που επισυνάφθηκαν στα Πρακτικά (επισυνάπτονται)  κατετέθησαν γραπτώς εκ των υστέρων (25-28/6/2018, όπως φαίνεται από τους Α.Π. του Δήμου), θεωρώντας σκόπιμο εφόσον δεν ερωτηθήκαμε στη Δ.Ε.Δ., να πάρουμε θέση στο θέμα για το οποίο προσκληθήκαμε («Γνωμοδότηση επί του Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης του Παραλιακού Μετώπου», Αρ.Πρωτ. 7467/12.06.18).

(γ) Η πρόσκληση στη Δ.Ε.Δ. (Αρ.Πρωτ. 7467/12.06.18) ανέφερε ως θέμα τη γνωμοδότηση επί του «Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης του Παραλιακού Μετώπου». Ομως το κείμενο των 295 σελίδων που μας απέστειλαν για διαβούλευση δεν ήταν το «Επιχειρησιακό Σχέδιο...». Και ο πρόεδρος της Δ.Ε.Δ. κ. Μπουρνούς και ο γ.γ. κ. Πιστικίδης παραδέχτηκαν κατά τη συνεδρίαση ότι "αυτό το κείμενο δεν είναι μελέτη, παρά μόνο ένα προσχέδιο", κάτι που άλλωστε είναι εμφανές και στον τίτλο του κειμένου: «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου...». Επομένως το ίδιο το αντικείμενο της συνεδρίασης της Δ.Ε.Δ. απείχε μακράν του αναφερόμενου στην πρόσκληση «Επιχειρησιακού Σχεδίου...».

 (δ) Στην πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Δ.Ε.Δ., δεν υπήρχε εισήγηση παρά μόνο το κείμενο των 295 σελίδων με όνομα αρχείου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΔΠΖ ΡΑΦΗΝΑΣ 6.6.18» (επισυνάπτεται το e-mail), το οποίο δεν συμπεριλάμβανε τα Παραρτήματα (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VI, VII) ούτε σχετικούς χάρτες. Συνεπώς δεν υπήρχαν πλήρη στοιχεία προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε.

(ε) Από τις 12/6/18 μέχρι και την παραμονή της διαβούλευσης 20/6/18 μας εστάλησαν δύο επιπλέον αρχεία:
  • «ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΔΠΖ ΡΑΦΗΝΑΣ 6.6.18 (1)» (στις 18/6/18, επισυνάπτεται το e-mail)
  • «Τελ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΔΠΖ ΡΑΦΗΝΑΣ 6.6.18 (1)»(στις 20/6/18, επισυνάπτεται το e-mail).

Χωρίς καν να επισημαίνονται οι τυχόν αλλαγές μέσα στις 295 σελίδες, κατέστη αδύνατη η παρακολούθηση του οριστικού κειμένου πάνω στο οποίο καλούμασταν να γνωμοδοτήσουμε.

 (στ) Στην Επιτροπή Διαβούλευσης δεν προσκλήθηκαν υπηρεσιακώς οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων οι οποίοι έχουν δικαίωμα τοποθέτησης στις συνεδριάσεις της Δ.Ε.Δ., ούτε, από όσο γνωρίζουμε, είχαν λάβει γνώση του κειμένου του Επιχειρησιακού Σχεδίου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΔΠΖ ΡΑΦΗΝΑΣ 6.6.18»

 (ζ) Τα Πρακτικά της παραπάνω συνεδρίασης Δ.Ε.Δ. δεν δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω ζητούμε την ακύρωση της γνωμοδότησης της Δ.Ε.Δ.

Επισημάνσεις – πρόσθετες πληροφορίες

Παρά την αναβολή που ζητήθηκε εκ μέρους της Κίνησης για την Προστασία και Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος, ώστε να ξεκαθαριστούν όλα αυτά υα θολά και εκκρεμή ζητήματα
Παρά τις διαμαρτυρίες (έγγραφες αλλά και προφορικές) από την ανεξάρτητη πρωτοβουλία πολιτών «Δασαμάρι SOS και την κινηματογραφική λέσχη Πικερμίου, η συνεδρίαση διεξήχθη. Και όχι μόνο διεξήχθη καταχρηστικά αλλά οι παραβάσεις και οι παρατυπίες συνεχίστηκαν και με τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Είναι η πολλοστή φορά, που με τα όσα συμβαίνουν μέσα στην δημοτική επιτροπή διαβούλευσης Ραφήνας Πικερμίου, ευτελίζεται ένας από τους δημοκρατικότερους θεσμούς του νόμου για τη νέα αρχιτεκτοική των δήμων του 2010, του γνωστού Καλλικράτη. Η καταγγελία των κακώς κειμένων έχει σκοπό να βοηθήσει στην αναβάθμιση του θεσμού  και την κατάδειξη όσων, με συμπεριφορές ανάρμοστες και λαθροχειρίες, προσπαθούν να μετατρέψουν έναν δήμο 20.000 πολιτών, σε τσιφλκίκι τους.

Το πλήρες κείμενο της καταγγελίας και όλα τα συνημμένα κείμενα – τεκμήρια της καταγγελίας μπορείτε να τα διαβάσετε ή και να τα μεταφορτώσετε από αυτόν τον σύνδεσμο

No comments: